Medica Celsus – Poznań

kontakt

We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Administratorem danych osobowych: e-mail: ido@www.celsus.pl. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie m.in. z art. 6 tzw. RODO. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi współpracuje Administrator na podstawie zawartej umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich: sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody, jeśli wyrazili Państwo zgodę, a przepisy prawa nie stanowią inaczej. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Administrator nie przesyła Państwa danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.